Thành phố Yên Bái tổ chức mừng công hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2022