Thành phố huy động nhiều nguồn lực chăm lo Tết cho những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn