Tổ chức thành công Hội thao trung đội DQCĐ năm 2022