Tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Minh Bảo năm 2021