Trên 1 nghìn học sinh được tuyên truyền bảo vệ an toàn hành lang lưới điện, chung tay tiết kiệm điện 2024