UBND thành phố Yên Bái triển khai nhiệm vụ tháng 6/2022