Văn Phú - Tân Thịnh hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao