Văn Phú: Lan toả phong trào "Dịch rào, hiến đất nâng cấp, mở rộng đường giao thông"