Xây dựng thành phố "Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc"