Ngày 10-5-2021

Tiếp tục tạo sức lan tỏa trong học tập và làm theo Bác

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016-2021, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị của thành phố Yên Bái đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

  

Xác định việc xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến là một nội dung quan trọng trong thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2016-2020, Thành ủy Yên Bái đã ban hành triển khai kế hoạch thực hiện các mô hình, điển hình học tập và làm theo Bác. Các chi, đảng bộ cơ sở đã xây dựng kế hoạch, lựa chọn các mô hình, điển hình bằng nhiều hình thức và có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo triển khai, tuyên truyền xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến. Nhiều đơn vị có cách làm hay, sáng tạo và được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Từng bước đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hành động thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến với nhiều cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo, góp phần vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của thành phố, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Học tập làm theo Bác gần dân, sát dân, Công an xã Tuy Lộc thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình dư luận xã hội.

Sau 5 năm, các xã, phường, cơ quan, đơn vị của thành phố đã xây dựng nhiều mô hình tập thể và cá nhân điển hình, tiên tiến học tập và làm theo Bác. Giai đoạn 2016-2018, thành phố xây dựng 18 mô hình, điển hình cấp tỉnh; 117 mô hình, điển hình cấp thành phố và cơ sở. Trong giai đoạn 2019-2020, xây dựng được 382 mô hình, điển hình tiên tiến, trong đó có 225 mô hình tập thể và 157 cá nhân điển hình. Trong đó có nhiều mô hình nổi bật đã làm thay đổi cảnh quan môi trường thành phố theo hướng văn minh đô thị; mô hình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xây dựng sản phẩm OCOP; mô hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; mô hình nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ,… Thành ủy Yên Bái đã lựa chọn hình thức tuyên truyền mới, đó là tổ chức cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX” thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia cuộc thi, góp phần tạo sự lan tỏa trong học tập, làm theo Bác và sớm đưa nghị quyết của Đảng các cấp vào cuộc sống. Điển hình tại Đảng bộ phường Minh Tân, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy phường đã gắn công tác lãnh, chỉ đạo nội dung chỉ thị với nhiệm vụ cụ thể của các tổ chức đoàn thể. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chính sách phát triển kinh tế, chế độ khuyến khích, ưu đãi trong sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ. Qua đó, Nhân dân đã tích cực lao động, sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác ở Đảng bộ phường Minh Tân đã tạo được nhiều chuyển biến mạnh mẽ, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên. Đảng bộ đã có 01 tập thể được biểu dương, khen thưởng cấp tỉnh; 02 tập thể, 01 cá nhân được biểu dương, khen thưởng cấp thành phố; 05 tập thể, 05 cá nhân được biểu dương, khen thưởng cấp phường có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời biểu dương, khen thưởng 13 tập thể, 18 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020. 

Bám sát kế hoạch toàn khóa và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Thành ủy, trong giai đoạn 2016-2020, Đảng bộ phường Hợp Minh đã chú trọng triển khai và thực hiện các mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, từ đó từng bước nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Trong 5 năm, phường Hợp Minh đã đề nghị Thành ủy Yên Bái tặng giấy khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân. Đảng ủy phường khen thưởng 7 tập thể, 6 cá nhân có thành thích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác, khen thưởng 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII của Đảng. Duy trì và nhân rộng 6 mô hình trên các lĩnh vực phát triển kinh tế tham gia các dự án; mô hình phát huy tính tiền phong gương mẫu trong cán bộ đảng viên và Nhân dân tham gia đóng góp, hiến đất để xây dựng cơ sở hạ tầng; mô hình thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; mô hình nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm để nâng cao chất lượng dạy và học. Lựa chọn 4 mô hình cấp thành phố và cấp tỉnh với mô hình phát triển trồng nấm thương phẩm, nấm dược liệu và mô hình thực hành tiết kiệm của Hội liên hiệp phụ nữ phường.
Thời gian tới, Thành ủy Yên Bái tiếp tục tăng cường lãnh đạo quyết liệt việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị nhằm xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, coi trọng công tác thông tin tuyên truyền về nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến để tạo sự lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác trong toàn Đảng bộ. Góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân quyết tâm cùng Đảng bộ thực hiện xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II “xanh, bản sắc, hạnh phúc”/.

Kim Thúy - Vũ Hà

Các tin khác