Ngày 23/12/2022 02:00

Đảng bộ Sự nghiệp TT&VH thành phố và Đảng bộ phường Hồng Hà tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Ngày 22/12, tại Rạp Hồng Hà, Đảng bộ Sự nghiệp TT&VH thành phố và Đảng bộ phường Hồng Hà đã phối hợp tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Đồng chí Hà Thị Sinh - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố, Báo cáo viên Tỉnh uỷ trực tiếp truyền đạt các nội dung nghị quyết.

  

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên của 2 Đảng bộ đã được nghe đồng chí Hà Thị Sinh - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố, Báo cáo viên Tỉnh uỷ truyền đạt nội dung 03 nghị quyết, 01 kết luận gồm: Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Hà Thị Sinh - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố, Báo cáo viên Tỉnh uỷ truyền đạt các nội dung nghị quyết tại Hội nghị

Thông qua việc quán triệt, học tập các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII sẽ giúp toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên của 2 Đảng bộ nắm chắc những quan điểm chính của nghị quyết. Đồng thời, bảo đảm sự thống nhất về nhận thức và hành động, quyết liệt và chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, Đảng bộ Sự nghiệp TT&VH thành phố, Đảng bộ phường Hồng Hà sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện các nghị quyết; đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Ðảng, toàn dân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Từ đó thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra./.

Tiến Bình - Kim Thúy (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác