Ngày 14/02/2023 15:08

Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề 2023 và quán triệt các chỉ thị, đề án của Tỉnh ủy

Ngày 14/02/2023, Thành ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung chuyên đề năm 2023 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Tự phê bình và phê bình, dân chủ và phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”; Quán triệt các chỉ thị, đề án Tỉnh ủy ban hành trong năm 2022.

  

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Thành ủy, HĐND, lãnh đạo UBND thành phố; các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể chính trị thành phố; Ủy ban kiểm tra, Ban pháp chế, Ban kinh tế HĐND thành phố; cùng các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy; Chủ tịch, phó chủ tịch UBND các xã, phường của thành phố.

Thực hiện Hướng dẫn số 65-HD/BTGTU, ngày 06/01/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, đề án của Tỉnh ủy nhiệm kỳ Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; Hướng dẫn số 70-HD/BTGTU, ngày 30/01/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái về học tập chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, dân chủ và phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Thành ủy Yên Bái tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2023 gắn với quán triệt, các chỉ thị, đề án Tỉnh ủy ban hành trong năm 2022.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, bên cạnh việc học tập, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2023 “Tự phê bình và phê bình, dân chủ và phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” hội nghị đã triển khai quán triệt nội dung Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 26/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 19/04/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 25/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh với các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 20/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023; Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 20/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự năm 2023; Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 28/10/2022 của Tỉnh ủy về sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái.

Ngay sau Hội nghị này, Thành ủy Yên Bái yêu cầu các chi, đảng bộ triển khai việc tự phê bình và phê bình đảm bảo đúng quan điểm chỉ đạo, quy trình, nguyên tắc. Đồng thời thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho đảng viên thấy rõ sự cần thiết phải tăng cường tự phê bình và phê bình để thống nhất tư tưởng và hành động, khắc phục những biểu hiện buông lỏng trong sinh hoạt Đảng. Qua đó nhằm phát huy điểm mạnh, sửa chữa khắc phục hạn chế, xây dựng khối đoàn kết thống nhất và nâng cao tính chiến đấu, bản lĩnh chính trị của mỗi đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Trong thời gian tới, Thành ủy chỉ đạo tiếp tục tổ chức các hội nghị quán triệt lại các nghị quyết, chỉ thị, đề án... của Tỉnh ủy, Thành ủy ban hành trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, đề án và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Kim Thúy - Đức Minh (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác