Ngày 10/03/2022 08:55

100% phòng, ban, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy định về đạo đức công vụ

Thành phố hiện đang tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định về đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức. Qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức nhất là vai trò của người đứng đầu, góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn.

 

Lãnh đạo thành phố và phường Nguyễn Thái Học kiểm tra, nắm bắt tình hình tại cơ sở.

Thành phố chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị tuyên truyền thực hiện hiệu quả các văn bản của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các chủ trương, chính sách liên quan tới quyền lợi và trách nhiệm của người dân, người lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng; duy trì và thực hiện chế độ tiếp công dân định kỳ, thực hiện tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn của công dân theo đúng quy định, thẩm quyền.

Công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, các chương trình, dự án, quy hoạch, mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các cấp trên Trang thông tin điện tử của thành phố.

Bộ phận phục vụ hành chính công của thành phố và 15 xã, phường tiếp tục hoạt động hiệu quả; tiếp nhận, xử lý nhanh, kịp thời, công khai và rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, tỷ lệ mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 100%; tỷ lệ triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 đạt 78,66%, vượt 18,66% kế hoạch; mức độ 4 đạt 67,91%, vượt 17,91% kế hoạch.

Giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận phục vụ hành chính công xã Minh Bảo

100% phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp nơi công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, xây dựng thực hiện phong cách "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với Nhân dân". Tập trung thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ các cấp; tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân phát huy sức mạnh xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, chương trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và các quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19./.

Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác