Ngày 14/06/2022 18:17

Hội nghị chuyên đề về nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ thành phố giai đoạn 2022-2025

Ngày 14/6/2022, Thành ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị chuyên đề về nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ thành phố giai đoạn 2022-2025. Đồng chí Đỗ Đức Minh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy chủ trì Hội nghị.

  

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng giai đoạn 2020 - 2021. Theo đó, trong giai đoạn này, Thành ủy Yên Bái thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, hướng dẫn, đề án của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Triển khai, quán triệt trong các hội nghị cán bộ chủ chốt, trong các hội nghị báo cáo viên và sao lục văn bản gửi các chi, đảng bộ cơ sở, yêu cầu tổ chức quán triệt đến các tổ chức đảng và đảng viên. Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Về kiểm tra định kỳ, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 78 tổ chức đảng và 307 đảng viên, trong đó: Thành ủy kiểm tra 17 tổ chức đảng và 111 đảng viên (Kiểm tra toàn diện 01 tổ chức đảng và 13 đảng viên; kiểm tra chuyên đề 16 tổ chức đảng và 98 đảng viên); cấp ủy cơ sở kiểm tra 61 tổ chức đảng và 196 đảng viên. Nội dung kiểm tra: kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ thành phố; việc tổ chức, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận của hệ thống chính trị, dân vận khéo, tôn giáo, việc lãnh đạo MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, thực hiện quy chế đối thoại với nhân dân; việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác quân sự.

Thường trực Thành ủy Yên Bái chủ trì thảo luận tại hội nghị

Về giám sát theo chuyên đề, Ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành giám sát theo chuyên đề đối với 46 tổ chức đảng và 34 đảng viên, trong đó: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiến hành giám sát đối với 04 tổ chức đảng và 04 đảng viên; UBKT đảng ủy cơ sở giám sát đối với 42 tổ chức đảng và 30 đảng viên. Nội dung giám sát: việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quy chế làm việc, chế độ, nền nếp, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, trọng tâm là nguyên tắc tập trung dân chủ; việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 09/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 20/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng. Qua giám sát, đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân.

Các đại biểu tích cực tham gia thảo luận tại hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia phát biểu ý kiến nêu rõ hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Một số cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cơ sở thực hiện chưa đúng quy trình, chất lượng chưa cao, chưa đảm bảo thể thức văn bản theo mẫu hướng dẫn. Một số cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cơ sở thực hiện không đúng nội dung và tiến độ thời gian theo chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm đã xây dựng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Minh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy chỉ đạo: Trong giai đoạn tiếp theo cơ quan chuyên môn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, quyết định, quy chế, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, trong lãnh đạo, chỉ đạo và nắm tình hình cán bộ, đảng viên để sớm phát hiện và kịp thời cảnh báo, ngăn ngừa khuyết điểm, vi phạm, kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn ngay tại cơ sở.

 Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong tình hình mới. Chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025”. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên và phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao./.

Kim Thúy - Vũ Hà (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác