Ngày 07/12/2022 15:59

Bế mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã phát biểu bế mạc Hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu thành phố Yên Bái.

Tại Hội nghị, các đại biểu có mặt trực tiếp tại Hội trường và các điểm cầu các ban, bộ, ngành ở Trung ương, cấp huyện, cấp xã trên toàn quốc đã được nghe các đồng chí lãnh đạo truyền đạt 4 chuyên đề là: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Yên Bái.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Nội dung các nghị quyết và kết luận mà Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII thông qua rất quan trọng; tiếp tục cụ thể hóa chủ trương lớn, nhất quán của Đảng được xác định trong Cương lĩnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đó là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng; công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước… Những nội dung này đã được các đồng chí báo cáo viên giới thiệu, truyền đạt rất đầy đủ và sâu sắc tại Hội nghị. Đồng chí cũng nêu rõ: Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị là rất hệ trọng nên trong quá trình tiến hành phải kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Chủ động, tích cực, có quyết tâm chính trị cao, đồng thời phải cẩn trọng, có bước đi vững chắc. Những vấn đề thực tiễn đòi hỏi, đã rõ, thực tiễn chứng minh là đúng, có sự thống nhất cao thì kiên quyết đổi mới, kiên quyết thực hiện; những vấn đề cần thiết nhưng chưa rõ, còn nhiều ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, thực hiện thí điểm; những chủ trương đã thực hiện nhưng không phù hợp thì nghiên cứu, điều chỉnh sửa đổi kịp thời. Sau Hội nghị này, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tập trung, tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết Trung ương 6 với nhiều hình thức phù hợp; giúp cho các cấp ủy tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, thấm nhuần nội dung các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6. Cùng với đó, việc học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 phải được tiến hành thường xuyên, xuyên suốt nhiệm kỳ; đồng thời với việc tuyên truyền giới thiệu mô hình, điển hình hay trong quá trình thực hiện; kịp thời phê bình các tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt. Chú trọng công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt phải quan tâm đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết, kết luận của Trung ương bảo đảm khoa học, chặt chẽ, hiệu quả.

Đồng thời khẩn trương nghiên cứu cụ thể hóa nội dung các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị thành chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, có sự phân công, phân nhiệm, lộ trình thực hiện rõ ràng, hiệu quả, bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện đạt kết quả cao, hiệu quả thực sự; kịp thời giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra, phù hợp với điều kiện của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu phường Đồng Tâm.

Tại điểm cầu Thành ủy Yên Bái, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Minh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Yên Bái đã nhấn mạnh: Thông qua việc quán triệt, học tập các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII sẽ giúp toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên thành phố Yên Bái nắm rõ và nắm chắc những quan điểm chính của nghị quyết. Đồng thời, bảo đảm sự thống nhất về nhận thức và hành động, quyết liệt và chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng chí yêu cầu sau hội nghị, các cán bộ, đảng viên đã tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết tích cực tham mưu giúp cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn; các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác phổ biến, quán triệt nội dung của hội nghị đến cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các nghị quyết. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện các nghị quyết; đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả thiết thực. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Kim Thúy -Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác