Ngày 23/02/2023 15:38

Thành phố Yên Bái tham gia Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành năm 2023

Sáng ngày 23/2/2023, UBND Tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị trực tuyến, tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành năm 2023. Tham dự Hội nghị có trên 350 học viên tại 9 điểm cầu các huyện, thị, thành phố trực thuộc tỉnh. Thành phố Yên Bái đã tổ chức 01 điểm cầu tham dự hội nghị.

 

Quang cảnh điểm cầu thành phố Yên Bái

Tại điểm cầu của Thành phố Yên Bái, có lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo, công chức các phòng, ban, đơn vị có liên quan như: Nội vụ, Kinh tế, Tư pháp, Quản lý đô thị, Văn hóa- Thông tin, Giáo dục- Đào tạo, Tài nguyên- Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Lao động- Thương binh và Xã hội, Thanh tra, Văn phòng, HĐND và UBND, Chi cục thuế, Công an thành phố, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố.

Trong thời gian 01 ngày, các đại biểu được lãnh đạo Cục Kiểm soát Hành chính truyền đạt 5 nội dung cơ bản bao gồm: Tổng quan công tác kiểm soát thủ tục hành chính và đổi mới việc thực hiện thủ tục hành chính. Hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 107/2021/ NĐ - CP ngày 06/12/2021 của Chính Phủ. Bộ chỉ số chỉ đạo điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ Công theo thời gian thực hiện môi trường điện tử, theo Quyết định số 766/ QĐ- TTg ngày 23/6/ 2022 của Thủ Tướng Chính Phủ. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và kết nối, chia sẻ thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Hướng dẫn rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022- 2025 theo kết luận số 1085/QĐ -TTg ngày 15/9/2022 của Thủ Tướng Chính Phủ.

Thu Hồng - Đức Minh (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác