Ngày 29/10/2022 11:02

762 thành viên tham gia thực hiện Đề án 06

Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06); Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về triển khai thực hiện Đề án 06; UBND thành phố Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND, ngày 24/01/2022, thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án 06 và ban hành quy chế hoạt động để tổ chức triển khai thực hiện.

  

Đến nay, thành phố đã thành lập các Tổ công tác thực hiện Đề án 06 tại địa bàn cơ sở đối với 15/15 xã, phường; 127/127 thôn, tổ dân phố với 762 thành viên tham gia thực hiện Đề án. Các thành viên căn cứ Quy chế hoạt động thường xuyên phối hợp kiểm tra, đôn đốc và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn quản lý phụ trách.

 

Các Tổ công tác Đề án 06 của xã, phường và thôn, tổ nhân dân cũng đã tăng cường phối hợp rà soát, tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn được cấp thẻ CCCD, cấp mã tài khoản định danh điện tử.

 

Tính đến ngày 28/10/2022, cơ quan chuyên môn đã thu nhận số hồ sơ cấp CCCD và tiếp nhận, giải quyết các thủ tục về cư trú bao gồm: Số liệu hồ sơ đề nghị cấp CCCD là 83.581/90.819, đạt 92,03%; Số liệu hồ sơ đăng ký, quản lý cư trú trong đó thường trú là 2.406/3.399, đạt 70%; Tạm trú là 554/662, đạt 84%; Khai báo tạm vắng có 02 hồ sơ; Thông báo lưu trú qua dịch vụ công là 1.989 lượt; Thu nhận tài khoản định danh điện tử 24.957 hồ sơ, đạt 27,47%.

 

Hiện thành phố đang tăng cường chỉ đạo cơ quan tham mưu phối hợp với các địa phương tiếp tục tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tiện ích của việc triển khai Đề án 06. Thực hiện lồng ghép thông qua các hội nghị, sinh hoạt của các hội đoàn thể, phát tờ rơi và mạng xã hội zalo, facebook, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện.

 

Đồng thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn để người dân giảm thời gian, chi phí, bớt đi lại khi thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công. Qua đó giúp cho cán bộ, viên chức trên địa bàn có thời gian, có điều kiện xuống với người dân nhiều hơn./.

Kim Thúy (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác