Hiệu quả "Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp" ở thành phố Yên Bái