Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ 39 (mở rộng)