Phụ nữ Văn Phú - Khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức hội