Phường Hồng hà phát huy hiệu quả các mô hình trong phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ"