Thành phố Yên Bái: Hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc năm 2023